Provjera stanja ispravnosti akumulatora

1.    VIZUELNO ISPITIVANJE AKUMULATORA:

 1. Provjera dokumentacije :
  Da bi se ostvarilo pravo na reklamiranje akumulatora u garantnom roku, kupac uz akumulator mora dostaviti ovjereni jamstveni list i račun o kupovini akumulatora.
 2. Provjera datuma proizvodnje i prodaje :
  Garantiramo da će naš akumulator trajati  24 mjeseca od dana prodaje pod uvjetom da od dana proizvodnje, upisanog na jamstvenom listu, do datuma prodaje nije prošlo 6 ( šest ) mjeseci, uz obvezno pridržavanje upute za uporabu i održavanje akumulatora, te ispravnosti električnih instalacija
 3. Provjera klema :
  Kleme na vozilu moraju biti čiste bez naslaga sulfata i mehaničkog prekida, također ne smije biti sloja masti između klema i stupića akumulatora. Prilikom reklamacije očistiti kleme te uputiti na adekvatno održavanje, jer pojava sulfata ili masti između klema i stupića akumulatora smanjuje kontakt i može dovesti do težeg pokretanja motora i strujnog punjenja.
 4. Provjera razine elektrolita :
  Elektrode moraju biti prekrivene elektrolitom 15-20 mm. U svim ćelijama elektrolit mora biti ujednačene gustoće i razine. U slučaju da je neka od ćelija ostala bez kiseline tj. da elektrode nisu prekrivene elektrolitom, taj dio elektroda otvrdne i više nema funkciju, što se odražava na ukupni kapacitet akumulatora tj. akumulator više nema onu snagu koja je deklarirana na naljepnici.
  Navedena mana je dovoljan razlog da se ne prizna reklamacija, važno je da se ispitivanje vrši u prisutnosti stranke.
  VAŽNO: U slučaju da u akumulatoru nedostaje elektrolita, nadolijeva se samo destilirana voda.
 5. Provjera mehaničkih oštećenja akumulatora:
  U slučaju mehaničkog oštećenja akumulatora ( posude, poklopca i polnih izvoda ) ne ostvaruje se pravo na reklamiranje akumulatora.

2.    ISPITIVANJE AKUMULATORA MJERENJEM :

 1. Provjera ukupnog napona, gustoće elektrolita i provjera akumulatora pri opterećenju:
  Voltmetrom se vrši mjerenje ukupnog napona akumulatora u mirovanju, a areometrom gustoća kiseline.

  • Akumulator je strujno napunjen ako u fazi mirovanje ima napon 12,50 V  ili viši.
  • Gustoće elektrolita navedene su u prilogu.
  • Ako je napon akumulatora niži od 12,50 V akumulator je strujno ispražnjen i potrebno ga je strujno dopuniti.
  • Ako je ukupni napon cca. 10 V vjerojatno se radi o kratkom spoju, stoga treba provjeriti gustoću elektrolita u svim ćelijama. Ako je gustoća elektrolita u svim ćelijama ujednačena potrebno je strujno dopuniti akumulator, te ga nakon  punjenja ispitati. U slučaju da su gustoće u pojedinim ćelijama manje, vjerojatno se radi o kratkom spoju u ćeliji, stoga je potrebno ispitati akumulator pri opterećenju. Konstatacija kratkog spoja ili prekida veze potvrđuje se ispitivanjem akumulatora pri opterećenju ( struja opterećenja u prilogu ). Ispitivanje se vrši opteretnom viljuškom  ili uređajem za ispitivanje akumulatora. Ispitivati se može samo strujno dopunjen akumulator.
  • Opravdanom  reklamacijom smatrati će se ako je konstatiran kratki spoj ili prekid veze u akumulatoru.
  • Akumulatori koji imaju ukupni napon ispod 10 V dubinski su ispražnjeni, stoga ih treba strujno dopuniti i provjeriti ispravnost pri opterećenju. Ako je rezultat ispitivanja negativan tj. akumulator je neispravan , to se tretira kao neopravdana reklamacija, jer je zbog ne adekvatnog održavanja došlo do trajnog oštećenja elektroda.
  • U slučaju da akumulator u mirovanju ima zadovoljavajući napon  i gustoću elektrolita, ali pri opterećenju napon padne ispod 9,98 V,  radi se o kratkom spoju i tretira se kao opravdana reklamacija.
 2. Provjera hermetičnosti :
  Pojava da stranka reklamira akumulator jer mu curi kiselina na spoju između posude i poklopca ( a nema mehaničkog oštećenja ) tretira se kao opravdana reklamacija. Provjera se vrši na način da se akumulator nagne , tako da nivo elektrolita pređe spoj između posude i poklopca, u slučaju nehermetičnosti elektrolit će curiti na spoju između posude i poklopca.
 3. Provjera strujnog punjenja na vozilu:
  Prilikom kontrole strujnog punjenje na vozilu, pri srednjem gasu, napon se mora kretati u granicama 13,8 – 14,6 V. U slučaju da navedeni uvjeti nisu zadovoljeni, a akumulator je neispravan  ili neće pokrenuti motor, to se tretira kao neopravdana reklamacija, jer akumulator nije radio u propisanom  režimu rada.

GUSTOĆE ELEKTROLITA

Ovisnost gustoće elektrolita o temperaturi :

Temperatura
Elektrolita
0 C 5 C 10 C 15 C 20 C 25 C 30 C 35 C 40 C
Gustoča
Elektrolita (g/cm )
1,295 1,29 1,287 1,284 1,28 1,276 1,272 1,27 1,265

STRUJE PUNJENJA

Vrijednost struje punjenja je 10 % nazivnog kapaciteta.
Vrijeme punjenja nije propisano jer ovisi o stupnju napunjenosti, ali možemo prihvatiti da je akumulator dovoljno napunjen ako mu se gustoća u zadnja dva – tri sata  NIJE MIJENJALA  u fazi punjenja.